VD har ordet

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2018 sitt 16:e verksamhetsår.

Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvall kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trollhättan Stad, Trondheim kommun, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun samt Umeå kommun. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner.

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Återförsäkringsavtal har upprättats med IF Skadeförsäkring, Swiss RE Europé S.A., Allianz Corporate Global & Specialty AG, Munich Re, Hannover Re, General Re, AIG Europé Ltd, Guy Carpenter samt Kommun Garanti Reinsurance S.A.

Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring.


FINANSIELLA RESULTAT
Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 5 120 (31 434) tkr och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt upp­går till 19 202 (26 324) tkr. I årets driftskostnader har 13 120 (12 262) tkr använts till riktade skadeförebyggande insatser i ägarkommunerna.

Placeringstillgångarna består av statsobligationer emit­terade av Kommuninvest samt svenska och norska staten, innehav i SHB Global Dynamic Allocation 90 och Handelsbanken Kortränta Criteria vilka är två fonder förvaltade av Svenska Handelsbanken samt medel på bankkonto.

Den totala och kapitalavkastningen blev 14 336 (-4 365) tkr.

Bolagets konsolideringskapital uppgår till 213 796 (198 939) KSEK vilket ger en konsolideringsgrad på 236 % (239 %).

Vinsten för 2016 uppgick till 10 239 tkr.


FRAMTIDA UTVECKLING
Bolaget är sedan 2013 öppet för att ta in nya kommuner som aktieägare, men fortsätter även att vara inriktat på att växa internt genom att få in fler kommunala bolag i försäkringsprogrammet.

Bolaget har anställt fler medarbetare för att kunna fördjupa relationen med existerande aktieägare och försäkringstagare. I linje med detta har samarbetet med de övriga kommuncaptivebolagen i Sverige fördjupats med målsättningen om att årligen mötas bolagen emellan för att diskutera gemensamma frågeställningar och intressen.

Bolaget antog under 2016 det nya försäkringssystemet Insman i drift. Bolaget har arbetat intensivt med att implementera detta system för bolaget. Därutöver är det nya systemet nödvändigt för att kunna leverera försäkringsstatistik till den nya myndighetsrapporteringen samt administrera ett växande försäkringsbestånd och skadeportfölj.

Bolaget har under 2016 börjat teckna olycksfallsförsäkring genom vilken allt fler av delägarkommunerna nu fått försäkring för barn och ungdomar i kommunal verksamhet.

SOLVENS II
Bolaget har uppdaterat sina styrdokument och uppdaterat sin Governance Manual. Flera utbildningstillfällen har genomförts med bolagets anställda och styrelseledamöter. Som en del av arbetet så har bolaget även genomfört sin tredje ORSA som har rapporterats till Finansinspektionen. I den rapporten har bolaget behandlat sina risker och beräknat ett SCR (solvenskapitalkrav).

Enligt kommande regelverk ska SCR – nivå vara minst 100 procent, där bolagets nuvarande SCR-nivå ligger på 262 procent.

Denna bedömning visar att Svenska Kommun Försäkrings AB står upp mot kapitalkraven enligt Solvens II med god marginal.

FEMÅRSÖVERSIKT & NYCKELTAL

(tkr)

 

2016

2015

2014

2013

2012

RESULTAT

Premieintäkt, f.e.r.

 

91 610

84 006

70 871

59 506

52 554

Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen

 

255

745

1 032

314

0

Försäkringsersättningar, f.e.r.

 

-51 984

-24 226

-24 095

-24 788

-11 181

Driftskostnader

 

-34 762

-29 091

-32 228

-27 717

-25 829

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

 

5 120

31 434

15 580

7 314

15 544

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar

 

171 775

193 489

176 545

91 149

119 619

Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r.

 

75 510

42 143

55 087

38 201

32 784

Konsolideringskapital

 

213 796

198 939

172 774

146 696

127 012

Varav uppskjuten skatt i konsolideringskapital

 

37 607

37 607

31 850

26 113

21 783

Kapitalbas

 

213 796

198 939

172 774

146 696

127 012

 

 

SOLVENSRELATERADE UPPGIFTER*

Kapitalbas

 

   209 777

Varav primärkapital

 

   208 645

Varav tilläggskapital

 

      1 131

Solvenskapitalkrav (SCR)

 

    80 195

Minimikapitalkrav (MCR)

 

    36 500

 

NYCKELTAL (alla i %)

Försäkringsrörelsen

Skadeprocent, f.e.r.

 

 

56

 

28

 

33

 

41

 

21

Driftskostnadsprocent, f.e.r.

 

38

35

45

46

49

Totalkostnadsprocent, f.e.r.

 

95

63

78

87

70

Kapitalförvaltningen

Direktavkastning

 

0,6

3,1

5,7

2,3

0,4

Totalavkastning

 

2,60

-1,08

6,40

9,79

2,23

Ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad

 

236

239

244

246

241

*from 2016 skall kapitalkrav enligt Solvens II redovisas i årsredovisningen, dessa är beräknade enligt standardmodellen.

Definitioner

Erforderlig solvensmarginal Minimikrav för kapitalbasens storlek. Beräkningen av den görs utifrån dels bolagets premieinkomster dels dess skadeersättningar. Det krävs att kapitalbasen ska vara minst så stor som den erforderliga solvensmarginalen, men också så stor som det av Finansinspektionen fastställt garantibelopp

Skadeprocent Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna

Driftskostnadsprocent Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna

Totalkostnadsprocent Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten

Direktavkastning Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkliga värde

Totalavkastning Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarna, inklusive kassa och till verkligt värde bank

Konsolideringsgrad Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r.

f.e.r. För egen räkning (det vill säga efter avgiven återförsäkring)