VD har ordet

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2018 sitt 16:e verksamhetsår.

Bolaget ägs av Gävle kommun, Sundsvall kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Uppsala kommun, Trollhättan Stad, Trondheim kommun, Helsingborgs Stad, Örnsköldsviks kommun samt Umeå kommun. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner.

FÖRSÄKRINGSAVTAL
Återförsäkringsavtal har upprättats med IF Skadeförsäkring, Swiss RE Europé S.A., Allianz Corporate Global & Specialty AG, Munich Re, Hannover Re, General Re, samt AIG Europé Ltd.

Dessa bolag har i sin tur säkerställt sitt åtagande genom relevant återförsäkring.


FINANSIELLA RESULTAT
Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev 3 011 (5 120) tkr och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5 036 (19 202) tkr. I årets resultat ingår -2 158 (-8 229) tkr som premieåterbäring till ägarkommunerna.

Av säkerhetsreserven har bolaget löst upp en tredjedel, 56 980 (0) tkr då det införts en mer begränsande regel för hur stor säkerhetsreserv bolaget får ha från och med 2019.

Det kapital som bolaget placerar består av aktier och räntebärande papper, SHB Global Dynamic Allocation 90 och Handelsbanken Kortränta Criteria, samt medel på bankkonto. Den totala och kapitalavkastningen blev 3 779 (14 336) tkr.

Bolagets konsolideringskapital uppgår till 205 021 (213 796) tkr vilket ger en konsolideringsgrad på 201 procent (236).

FRAMTIDA UTVECKLING 
Bolaget är sedan 2013 öppet för att ta in nya kommuner som delägare men fortsätter främst att inrikta sig på att växa internt genom att få in fler av befintliga delägares bolag i för­säkringsprogrammen samt ytterligare tre av kommunerna i olycksfallsförsäkringen.

Det samarbete som bedrivs med övriga kommuncaptivebolag i Sverige har inneburit att insatser gjorts bl a för att effektivisera skaderapportering samt att finna effektiva former för upphandling av återförsäkringslösningar.

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att bolagets hantering och kontroll av risker är tillfredsställande. De risker som bolaget är utsatt för och som hanteras är operativa risker, kredit- och motpartsrisker, skuldtäckningsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, teckningsrisker, reserv­sättningsrisker samt återförsäkringsrisker.

Trondheims kommun valde under hösten 2017 att genomföra en upphandling av sin egendomsförsäkring. Upphandlingen efterfrågade en ”traditionell” premie vilket bolaget i dialog med kommunen konstaterade inte motsvarar den captive-lösning som bolaget tillhandahåller. Styrelsen i bolaget valde därför att bolaget inte skulle offerera försäkring. Trondheims kommun har därför from 2018 annan försäkringsgivare för sin ansvars- och egendomsförsäkring men kvarstår dels med olycksfallsförsäkring dels som ägare i bolaget.

SOLVENS II
Bolaget har uppdaterat sina styrdokument och sin Governance Manual innebärande en reduktion av antalet styrdokument genom dels sammanslagning dels flytt av vissa till HR-handbok. Flera utbildningstillfällen rörande bland annat bolagsstyrning och återförsäkring har genomförts med bolagets medarbetare och styrelseledamöter.

Bolaget har genomfört ytterligare egna bedömningar och rapportering av risker (ORSA). I rapporten har bolaget behandlat sina risker och beräknat ett solvenskapitalkrav (SCR).

SKFAB:s styrelse har satt 1,50 som lägsta nivå för bolagets solvenskvot (kapitalbas/solvenskapitalkrav), vilken per 2017-12-31 ligger på 2,45 och som därmed innebär att den lägsta kvoten på 1,50 uppnås med god marginal.

FEMÅRSÖVERSIKT & NYCKELTAL

 

*Fr.o.m. 2016 skall kapitalkrav enligt Solvens II redovisas i årsredovisningen, dessa är beräknade enligt standardmodellen. 

 

Definitioner 

Erforderlig solvensmarginal Minimikrav för kapitalbasens storlek. Beräkningen av den görs dels utifrån bolagets premieinkomster, dels utifrån dess skadeersättningar. Det krävs att kapitalbasen ska vara minst så stor som den erforderlig solvensmarginalen, men också minst så stor som det av Finansinspektionen fastställda garantibeloppet.

Skadeprocent Försäkringsersättningar i procent av premieintäkterna.

Driftskostnadsprocent Försäkringsrörelsens driftskostnader i procent av premieintäkterna.

Totalkostnadsprocent Summan av skadekostnads- och driftskostnadsprocenten.

Direktavkastning Kapitalavkastning i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarnas, inklusive kassa och bank, verkliga värde.

Totalavkastning Summan av kapitalavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar, i procent av ett vägt genomsnitt av placeringstillgångarna, inklusive kassa och bank till verkligt värde.

Konsolideringsgrad Konsolideringskapital inklusive minoritetskapital i procent av premieinkomst f.e.r.

Solvenskvot Kapitalbas i procent av erforderlig solvensmarginal

f.e.r. För egen räkning (det vill säga efter avgiven återförsäkring).