Risk management

SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandeansvaret för delägarkommunerna, där fokus läggs på att förhindra anlagd brand, vatten och ansvarsskador. Arbetet bedrivs i nätverksform mellan delägarkommunerna och präglas av stor delaktighet avseende utveckling av arbetsmetoder.

Syftet med Risk Management arbetet är att minska skador och skapa en säker och trygg kommun och verksamhet.

Styrelsen antog en gemensam riskhanterings och försäkringspolicy för ägarkommunerna under 2015. Flera kommuner har hittills beslutat om denna och implementeringen kommer att intensifieras hos övriga aktieägare under närmaste åren.

Bolaget har under 2017 och 2018 anställt ny personal för att kunna fördjupa relationen med existerande aktieägare och försäkringstagare. I linje med detta har samarbetet med de övriga kommuncaptivebolagen i Sverige fördjupats med målsättningen om att årligen mötas bolagen emellan för att diskutera gemensamma frågeställningar och intressen.

Styrelsen har som uppdrag att se till att bolagets hantering och kontroll av risker är tillfredsställande. De risker som bolaget är utsatt för och som hanteras är operativa risker, kredit & motpartsrisker, skuldtäckningsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, teckningsrisker, reservsättningsrisker samt återförsäkringsrisker.

I de fall bolaget uppskattar att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende fordringar, vidtar bolaget försiktighetsåtgärder genom nedskrivning i balansräkningen.

 Övriga RM-projekt och arbetsmetoder är:

 • ”Vattenprojektet i Trondheim”. Projektet visar entreprenadleden, arbetsmetoder, material och efterkontroll, intern fastighetsförvaltning, verksamhets relaterade frågor samt status i befintligt fastighetsbestånd och verksamhet m.m. Syftet med vattenprojektet är att i framtiden minska frekvensskador, lägre skadekostnader, säkrare fastigheter och verksamhet.
   
 • Försäkringsutbildning kommer fortsättningsvis att genomföras på enskilda säkerhetsseminarier med respektive kommun och deras bolag med temat "vatten-brand-inbrottsskador-storskadehantering samt ansvarsskador" och målgruppen är fastighets- och verksamhetsansvariga för att nå ut så långt som möjligt i hela kommun- och bolagsorganisationen.
   
 • Genomföra riskanalyser och utbildningar i samtliga kommuner under året avseende förebyggande av frekvensskador avseende, vatten-, brand- och inbrottsskador samt skadeorsaker ansvarsskador.
   
 • Riskanalyser genomförs inom skola och förskola, äldreomsorg, idrottsanläggningar och i samtliga kommuner samt riskanalyser i energiverken och dess värmeprocesser, vatten- och avloppsanläggningar som ett skadeförebyggande verktyg för ägarkommunerna och deras kommunala bolag.
   
 • Löpande under året sker kompletterande besiktningar på nya pelletsanläggningar samt uppföljning av genomförda skadeförebyggande åtgärder i kommunerna och bolag samt uppföljning av tidigare riskanalyser som genomförts i kommunernas energiverk och pelletsanläggningar, vatten- och avloppsverk.
   
 • Information och slutsatser samt skadeförebyggande åtgärder framförs vid träffar med respektive kommun och samtliga RM-träffar.