Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter hos Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB)

Personuppgiftslagen (PuL) vilken from den 25 maj 2018 ersätts av dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB), organisationsnummer 516406-0039.

Personuppgifterna används för att kunna dels administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med SKFAB och hanteras i bolagets försäkringssystem, avtalsregister och i PA-system, gäller anställning, dels reglera de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal. Uppgifter rörande försäkringsavtal används även i aggregerad form, dvs inte på individnivå, för premieberäkning, statistik och förebyggande av skador.

De uppgifter som registreras är de som SKFAB efterfrågar vid ansökan om försäkring, anställning, förfrågningar, skadeanmälan eller upphandling. Uppgifter i skadeanmälan lämnar du huvudsakligen själv, men kan komma att kompletteras med uppgifter från t.ex. skattemyndigheten, fastighetsregister, kreditupplysningsregister, läkare om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende.

För att kunna hantera ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners t.ex. skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Personuppgifter som lämnas till dessa begränsas till vad som är nödvändigt för det aktuella ärendet. När personuppgifter tillhandahålls för ansökan om försäkring, ersättning eller för att ingå avtal med SKFAB behöver du särskilt lämna ett medgivande om behandling av dina personuppgifter för de syften som vi har beskrivit.

Begäran om registerutdrag avseende dina personuppgifter

Enligt PuL 26 § kan du ansöka om att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter enligt 28 § PuL

Enligt GDPR artikel 15 kan du få veta vilka personuppgifter vi har om dig, samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter, artikel 16, eller begära att i vissa fall bli struken ur alla register (rätten att bli bortglömd) artikel 17.

Vi behöver då en skriftlig undertecknad begäran från dig. Begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter (så vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag och information om vilka uppgifter du själv lämnat).

Begäran skickar du till:
Dataskyddsombud
Svenska Kommun Försäkrings AB
Drottninggatan 35
803 11 Gävle